لیست پروژه ها

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهادبودجه زمان باقی مانده
ترجمه مقاله ترجمه انگلیسی 0 50,000
ساخت فیلم آموزشی CATIA 1 تعریف نشده