لیست پروژه ها

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهادبودجه زمان باقی مانده
طراحی جلد کتاب طراحی گرافیک 2 60,000
ساخت سایت مزایدات انلایت برنامه نویسی و طراحی سایت 0 500,000
تهیه رزومه عالی انگلیسی ترجمه انگلیسی 5 60,000
مسابقه طراحی طراحی گرافیک 10 500,000