لیست پروژه ها

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهادبودجه زمان باقی مانده
تبلیغات 3 فروش و بازاریابی 1 3,000,000
تبلیغات 2 فروش و بازاریابی 0 3,000,000
تبلیغات فروش و بازاریابی 0 3,000,000