درباره دانش ایران


سایت دانش ایران محل برگزاری مناقصات آنلاین می باشد که با معرفی کارفرمایان و پیمانکاران امکان برقراری ارتباط و یا انجام پروژه را فراهم میکند .