پیشنهاد های پروژه طراحی بنر در رابطه با کار سوغات خوراکی

مبلغ کل : 250000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 7تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/05/23

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 195000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 6تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/06/06

پروژه های موفق این پیمانکار : 7   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :