پیشنهاد های پروژه نقشه کشی صنعتی

مبلغ کل : 290000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 8تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/04/16

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :