پیشنهاد های پروژه طراحی جلد کتاب

مبلغ کل : 10000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 2تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/03/29

پروژه های موفق این پیمانکار : 15   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (88%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 45000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 4تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/03/29

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 5000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 1تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/03/30

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 1 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :