پیشنهاد های پروژه ساخت ربات تلگرام رستوران آنلاین

مبلغ کل : 300000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 35تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/03/21

پروژه های موفق این پیمانکار : 7   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 249000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 17تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/03/24

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 300000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 10تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/03/26

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 248000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 20تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/03/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 14   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (87%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :