پیشنهاد های پروژه ترجمه فارسی به انگلیسی

مبلغ کل : 50000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 5تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/12/16

پروژه های موفق این پیمانکار : 7   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :