پیشنهاد های پروژه تایپ انگلیسی و فارسی

مبلغ کل : 50000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 2تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/11/17

پروژه های موفق این پیمانکار : 3   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :