پیشنهاد های پروژه ترجمه یک مقاله انگلیسی

مبلغ کل : 120000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 6تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/09/03

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 90000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 10تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/09/04

پروژه های موفق این پیمانکار : 14   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (87%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 150000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 10تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/09/05

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 60000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 4تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/09/09

پروژه های موفق این پیمانکار : 3   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 250000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 8تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/09/12

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 300000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 12تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/09/12

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :