پیشنهاد های پروژه طراحی کارت ویزیت

مبلغ کل : 70000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 5تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/08/20

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 50000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 4تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/08/21

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 1 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 39000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 3تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/08/21

پروژه های موفق این پیمانکار : 14   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (87%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 35000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 1تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/08/22

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 40000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 2تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/08/22

پروژه های موفق این پیمانکار : 7   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 55000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 9تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/05/13

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :