پیشنهاد های پروژه طراحی قالب وردپرس

مبلغ کل : 200000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 12تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/08/22

پروژه های موفق این پیمانکار : 14   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (87%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 50000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 3تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/09/09

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :