پیشنهاد های پروژه تحقیق آماری موضوع بحث رگرسیون

مبلغ کل : 100000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 10تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/09/08

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :