پیشنهاد های پروژه ترجمه مقاله Rapid methods of polymer ...

مبلغ کل : 30000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 5تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/05/30

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 35500درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 4تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/05/30

پروژه های موفق این پیمانکار : 6   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 25000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 6تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/06/01

پروژه های موفق این پیمانکار : 2   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (50%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 21000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 7تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/06/04

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 40000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 2تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/06/10

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 60000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 2تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/05/03

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 1 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :