پیشنهاد های پروژه طراحی اپلیکیشن برای یک سایت

مبلغ کل : 500000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 25تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/08/04

پروژه های موفق این پیمانکار : 10   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :

مبلغ کل : 500000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 50تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/08/06

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 1 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :