پیشنهاد های پروژه نرم افزار مدیریت کتابخانه دانشگاهی

مبلغ کل : 200000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 17تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/08/07

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :