پیشنهاد های پروژه عضو گیری برای سایت Job Do

مبلغ کل : 130000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 15تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/07/14

پروژه های موفق این پیمانکار : 3   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 105000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 15تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/07/14

پروژه های موفق این پیمانکار : 10   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 219000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 15تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/07/14

پروژه های موفق این پیمانکار : 15   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (88%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 150000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 14تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/07/14

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 10000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 15تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/07/18

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 1 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :