پیشنهاد های پروژه ساخت اپلیکیشن چت مشابه تلگرام

مبلغ کل : 8000000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 50تاریخ ارسال پیشنهاد : 1399/02/22

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :