پیشنهاد های پروژه ترجمه تخریب ( گروه پلیمر )

مبلغ کل : 115000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 6تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/04/17

پروژه های موفق این پیمانکار : 8   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 100000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 7تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/04/18

پروژه های موفق این پیمانکار : 6   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 89000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 5تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/04/20

پروژه های موفق این پیمانکار : 15   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (88%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 120000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 6تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/04/20

پروژه های موفق این پیمانکار : 10   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 220000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 5تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/04/20

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :