پیشنهاد های پروژه برنامه نویسی درگاه پرداخت

مبلغ کل : 35000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 2تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/06/28

پروژه های موفق این پیمانکار : 6   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 60000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 1تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/06/30

پروژه های موفق این پیمانکار : 2   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 30000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 1تاریخ ارسال پیشنهاد : 1395/07/02

پروژه های موفق این پیمانکار : 15   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (88%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :