پیشنهاد های پروژه ترجمه 40 صفحه پی دی اف + 10 صفحه وب سایت

مبلغ کل : 300000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 12تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/07/03

پروژه های موفق این پیمانکار : 2   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 260000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 12تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/07/08

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 247000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 20تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/07/12

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 245000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 4تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/07/16

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 200000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 11تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/07/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 189000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 7تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/08/01

پروژه های موفق این پیمانکار : 15   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (88%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :