پیشنهاد های پروژه ترجمه تخصصی پزشکی

مبلغ کل : 1200000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 30تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/07/03

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 1 |   درصد موفقیت (50%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 2740000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 110تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/07/13

پروژه های موفق این پیمانکار : 8   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 1850000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 28تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/07/14

پروژه های موفق این پیمانکار : 10   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :