پیشنهاد های پروژه ترجمه مقاله در خصوص نوآوری

مبلغ کل : 249000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 10تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/04/28

پروژه های موفق این پیمانکار : 15   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (88%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 240000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 7تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/05/22

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :