پیشنهاد های پروژه طراحی با اتوکد

مبلغ کل : 1000000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 10تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/02/22

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :

مبلغ کل : 15000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 5تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/02/26

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 1 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :