پیشنهاد های پروژه ترجمه

مبلغ کل : 100000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 5تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 6   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 98000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 6تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 15   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (88%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 95000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 6تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 10   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 100000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 7تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 3   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 110000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 4تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 40000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 3تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 94600درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 3تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 69000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 6تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/28

پروژه های موفق این پیمانکار : 3   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :