پیشنهاد های پروژه ترجمه مقاله مربوط به رشته پلیمر


مبلغ کل : 130000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 12تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/01

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 1 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 150000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 4تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/01

پروژه های موفق این پیمانکار : 10   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :