پیشنهاد های پروژه ترجمه مقاله

مبلغ کل : 70000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 6تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/03

پروژه های موفق این پیمانکار : 2   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (50%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 250000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 10تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/03

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 170000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 8تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/05

پروژه های موفق این پیمانکار : 15   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (88%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :