لیست پروژه ها

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهادبودجه زمان باقی مانده
ترجمه تخصصی رشته پلیمر 11 صفحه ترجمه انگلیسی 2 100,000
نریشن موشن گرافیک صداگذاری و گویندگی 1 300,000