پیشنهاد های پروژه سایتی مشابه فیلمو

مبلغ کل : 1000000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 25تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/04/15

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 1 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :