پیشنهاد های پروژه نگارش مقاله آی اس آی

مبلغ کل : 2500000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 30تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/03/30

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 850000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 30تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/04/15

پروژه های موفق این پیمانکار : 4   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 990000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 39تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/04/17

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 1150000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 18تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/04/20

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :