پیشنهاد های پروژه کدنویسی برای چند سروری

مبلغ کل : 500000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 14تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/03/13

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :