پیشنهاد های پروژه ترجمه مقاله پلیمری 2

مبلغ کل : 77000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 11تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/03/03

پروژه های موفق این پیمانکار : 8   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :

مبلغ کل : 50000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 5تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/03/03

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 200000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 12تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/03/07

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 70000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 9تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/03/19

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 70000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 6تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/03/27

پروژه های موفق این پیمانکار : 2   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (50%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :