پیشنهاد های پروژه خرید ضایعات PET

مبلغ کل : 15000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 100تاریخ ارسال پیشنهاد : 1398/03/07

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :