پیشنهاد های پروژه طراحی بنر

مبلغ کل : 150000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 2تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/08/04

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 120000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 3تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/08/04

پروژه های موفق این پیمانکار : 15   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (88%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 300000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 15تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/08/05

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 200000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 4تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/08/11

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 110000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 5تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/08/12

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :