پیشنهاد های پروژه ترجمه مقاله تخصصی

مبلغ کل : 130000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 8تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/07/30

پروژه های موفق این پیمانکار : 5   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 95000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 4تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/08/02

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 150000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 15تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/08/05

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :