پیشنهاد های پروژه ساخت موشن گرافيك 60 ثانيه اى

مبلغ کل : 400000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 14تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/07/08

پروژه های موفق این پیمانکار : 2   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 350000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 7تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/07/22

پروژه های موفق این پیمانکار : 15   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (88%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :