پیشنهاد های پروژه ترجمه مقالات صنعتی و بایو متریال

مبلغ کل : 300000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 9تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/05/22

پروژه های موفق این پیمانکار : 1   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :