پیشنهاد های پروژه ترجمه مقاله

مبلغ کل : 185000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 6تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/24

پروژه های موفق این پیمانکار : 14   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 2 |   درصد موفقیت (87%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 180000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 9تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/26

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 179500درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 7تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/26

پروژه های موفق این پیمانکار : 8   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 199000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 8تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/26

پروژه های موفق این پیمانکار : 3   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 180000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 4تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/12/26

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :
مبلغ کل : 200000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 10تاریخ ارسال پیشنهاد : 1397/01/14

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :